24
Jul

Anh Duy

Tuy là lần đầu cộng tác, tuy nhiên tôi thấy được sự nhiệt huyết cũng như kinh nghiệm từ AIC JSC.